Skip Navigation
 

Reklamace

1. Záruční podmínky

Firma Pokorný poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku nebo servisním technikem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným používáním zařízení, mechanickým poškozením, opotřebením nebo poškozením živelnými pohromami!

Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných vadách ihned informovat prodávajícího telefonicky. Podmínkou uznání reklamace a zahájení reklamačního řízení je, aby byla uplatněna v záruční době s platným daňovým dokladem a záručním listem ( pokud byl výrobcem vystaven záruční list ). Zboží musí být navráceno v původním nepoškozeném a kompletním obalu s kompletním příslušenstvím.


Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci ( ať z důvodů reklamace či výměny atd...) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě poškozeno - znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši. POZOR! Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd... nezasílejte na dobírku, nebude převzato!!!


2. Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být delší pokud ji nabízí výrobce.

8. Místo uplatnění reklamace a kontaktní osoba

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě příslušného výrobku. Pokud u zboží není seznam servisních středisek, je zajišťována reklamace naší firmou.

3. Způsob uplatnění reklamace

Při uplatňování reklamace je nutno dodat s reklamovaným zbožím vždy záruční list, pokud k výrobku není dodáván je nutno dodat kopii faktury, daňového dokladu nebo paragonu.

4. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu...)podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

5. Ostatní

V souladu se zákonem 367/2000 Obč. zákoníku může kupující do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy ( zboží však musí být navráceno nepoužité, nepoškozené a v původním neporušeném a kompletním obalu ) Dopravné při vrácení zboží ve 14-ti denní ochranné době hradí kupující v plné výši.
Při odesílání zboží zpět na vrácení nás prosím kontaktujte předem, vyhnete se tak případným komplikacím při přejímce zboží.

Odesláním elektronické, faxové, poštovní či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.